Veritas Backup Exec 配置存储 系统运维

Veritas Backup Exec 配置存储

Veritas Backup Exec 安装完成后可以先配置存储,Veritas Backup Exec 存储支持云存储、本地存储、网络存储、磁带存储和存储池;最常用的就是本地存储和网络存储,磁带存储除非有特殊需求现在很少用了。下面开始配置...
阅读全文
Synology 群晖 NAS DS1815+ 设置共享文件 系统运维

Synology 群晖 NAS DS1815+ 设置共享文件

这篇文章是为以后使用 Veritas Backup Exec 设置备份存储做的铺垫;群辉到手后肯定是要设置文件夹共享的,不然怎么使用呢?本文设置简单,供各位阅读者参考设置。共享文件夹最后设置域用户读写权限,需要加入域的请看这篇文章:Syno...
阅读全文